f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์ปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี จ.อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำฆ้อง-อุดรธานี
ลงวันที่ 27/08/2563

'