f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (90 หน่วย) (ครั้งที่ 2) 25/08/2563 คค 06043/พ.1/6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด (ครั้งที่ 2) 24/08/2563 คค 06043/พ.4/5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน 09/07/2563 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด รถตำรวจทางหลวงชำรุด 1คัน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่างกม.19+885-กม.21+405 13/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.34/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 256 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่างกม.19+885-กม.21+405 13/04/2563 คค 06043/พ.1/31/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 13/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.32/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. 75+380 - กม. 79+050 (เป็นช่วง ๆ) 10/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.31/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงน้ำโสม แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 10/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.33/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๖ ตอนท่ายม – บ้านเหล่า ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๒๐+๐๗๘ – กม. ๒๑+๖๕๓ 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.21/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ตอน ๙ ระหว่าง กม. ๗๒+๖๓๕ – กม. ๗๔+๒๒๒ 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.29/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๖ ตอน ท่ายม – บ้านเหล่า ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๔๖+๒๓๕ – กม. ๔๘+๒๖๕ (เป็นช่วง ๆ) 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.22/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ตอน 3 ระหว่าง กม. 467+157 – กม. 467+949 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.30/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน อุดรธานี – นิคมเชียงพิณ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+642 – กม.6+120 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 30/03/2563 สัญญาเลขที่ อด.23/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด – อุดรธานี ระหว่าง กม.434+965 – กม.435+423 (LT.,RT.) 30/03/2563 สัญญาเลขที่ อด.16/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน อุดรธานี – นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.6+375 – กม.9+848 LT. และ กม.6+871 – กม.9+848 RT. 30/03/2563 สัญญาเลขที่ อด.26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ