f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวสารทางหลวง
title
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากกรมทางหลวง 17-01-62

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก  สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 และนายประจักษ์ ปุกสันเทียะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุดรานีที่ 1 และ 2 ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากกรมทางหลวง นำโดย ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัยและคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักอำนวยความปลอดภัย,สหกรณ์,กองการเจ้าหน้าที่,กองการเงินและบัญชี,สำนักงานตรวจสอบภายใน,กองการพัสดุ,สำนักแผนงาน,สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมภูมิวิถี แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1