f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซึม - โสกกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+825 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) 12/05/2563 สัญญาเลขที่ อด.39/จ./2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่างกม.19+885-กม.21+405 07/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.34/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 256 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 07/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.32/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. 75+380 - กม. 79+050 (เป็นช่วง ๆ) 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.31/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงน้ำโสม แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 02/04/2563 คค 06043/พ.1/29/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงน้ำโสม แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.33/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.403+879 - กม.404+147 RT. 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.27/จ./2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.14+090 - กม.15+260 LT.,RT. 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.20/จ./2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.2+550 - กม.4+070 LT.,RT. 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.8/จ./2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+700 LT.,RT. 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.26/จ./2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ตอน 1 ระหว่าง กม.23+000 - กม.25+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.29/จ./2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหัวคู - บ้านผือตอน 2 ระหว่าง กม.23+100 - กม.26+600 02/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.11/จ./2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ตอน 3 ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+440 01/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.10/จ./2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน อุดรธานี - หนองขาม ตอน 1 ระหว่าง กม.1+575 - กม.2+955 LT.,RT. 01/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.13/จ./2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.11+609 - กม.12+564 LT.,RT. 01/04/2563 สัญญาเลขที่ อด.7/จ./2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ